چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع و مواد شیمیایی و تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی