تفاوت هموگلوبین و هماتوکریت

تفاوت هموگلوبین و هماتوکریت در آزمایش خون

هموگلوبین چیست؟ هموگلوبین (Hb) پروتئین موجود در گلبول های قرمز خون است که وظیفه رساندن اکسیژن به بافت ها را بر عهده دارد. برای اطمینان از اکسیژن رسانی کافی به بافت، سطح هموگلوبین کافی باید حفظ شود. مقدار هموگلوبین در… بیشتر بخوانید…