در جعبه حمل نمونه گیری آزمایشگاه ، رک در تمام سایزها می باشد و در آن قفل میشود که میتوان آن را در محیط آزمایشگاه جابجا کرد.

توضیحات

در جعبه حمل نمونه گیری آزمایشگاه ، رک در تمام سایزها می باشد و در آن قفل میشود که میتوان آن را در محیط آزمایشگاه جابجا کرد.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (1 رأی , میانگین: 3,00 از 5)
Loading...