در این بخش برخی از گواهینامه و افتخارات کسب شده بهسان در طی این 25 سال تلاش بی وقفه آورده شده است.