جعبه حمل نمونه گیری آزمایشگاه

در این جعیه رک در تمام سایزها می باشد و در آن قفل میشود که میتوان آن را در محیط آزمایشگاه جابجا کرد