چشم شوی ایستاده 2 پداله در دو مدل استیل و گالوانیزه

جنس گالوانیزه و استیل دارای پدال دستی و پایی (2 پداله )